Torrox News – your business on top of Google´s first page within seconds – Google domination

Torrox News – your business on top of Google´s first page within seconds

Would a number one position on Google´s first page affect your business positively?

I am sure you will know the answer! But how can you achieve this? How much would it cost and how many technical SEO (Search Engine Optimization) specialists would I have to hire? Those guys use to ask thousands of Euros, would you charge that as well?

I have got good news for you but let me first introduce myself a bit more. As a international marketing expert I started working for the British-Dutch company Unilever in different countries. I am talking about the pre-internet era and I believe Mark Zuckerberg – Facebook´s founder – was even not born in that time. My marketing coach was Philip Kotler, the inventor of modern marketing since the 50s who experienced the move from product focus to market focus through the decades very closely.

It was in that company Unilever where I sent my first e-mail. I was amazed!! I sent my first message from Santiago de Chile to my colleague in the Netherlands and got an immediate reply. I decided to work for IBM and learn about communication technology and how traditional marketing and the latest technologies could help people grow their businesses.

This happened decades ago and for years the words from the late Mr Frits Philips have become true: ¨It would be nice if we could have a small appliance that can help us talk to the other side of the world from our back yard¨, he said in the late 80s.

This is all history. People are used to using phones, apps and all kind of appliances in daily life. For years marketeers have been trying to find the magic formula how to be connected with the end-users of their company´s products and services. Some of them succeeded, some of them failed.

What I can do for you: dominate the first page of Google

Now, what businesses can I help dominating the first page of Google? First of all this is not about advertising. Advertising is just a small element of a company´s marketing mix. If your company understands Philip Kotler´s 4 Ps (Product, Place, Price, Promotion) and if you as an entrepreneur know that Passion, People and Patience are key factors in any business´ success, I can help you!

What would it cost?

If you know what you are doing as an entrepreneur having clear business objectives based on your strengths and weaknesses while understanding your opportunities and threaths, it would be a pleasure for me to help you with that last step leading to dominating Google´s first page. The exact cost would depend on your business but do not worry: it will never be more than 1,000 Euros and many times it would cost you even less than 100 Euros.

Interested? Let us get in touch through a simple e-mail to jvandolder1970@gmail.com. This is what I will ask you:
1. I need seriousness: financial commitment by payment of 50 Euros (plus 21% IVA)
2. A recent SWOT-analysis. I can help you with this, free of charge if you commit financially (see ¨1¨);
3. Your view regarding the 7Ps in your business.

A couple of local businesses have chosen my Google services and references can be given.

Torrox News - how to dominate Google
Torrox News – how to dominate Google
Torrox News - how to dominate Google
Torrox News – how to dominate Google

Article co-sponsored by Malaga Estates, part of JM Promotions.

Erfrecht Spanje |mr. Samuel Totays over terugvorderen erfbelasting Spanje in Hallo Online

Erfrecht Spanje – mr. Samuel Totays over terugvorderen erfbelasting Spanje in Hallo Online

Het Nederlandstalige weekblad Hallo sprak met erfbelastingspecialist en econoom Edwin Nuijten en erfrechtspecialist en notarieel jurist Samuel Totays. De heer Nuijten woont en werkt al 25 jaar in Spanje en heeft zich in die tijd met name gericht op thema´s als pensioenen en fiscale aspecten van erven en schenken en Spaans-Nederlandse relaties. De heer Totays staat, eveneens in Spanje, al sinds 2007 mensen juridisch bij als het gaat om de afwikkeling van nalatenschappen van Nederlanders in Spanje, met name in de autonome deelstaat Valencia.

Erfrecht Spanje en het terugvorderen erfbelasting Spanje via mr. Samuel Totays

Wat maakt de combinatie van een jurist en een econoom in geval van erfbelasting sterk?
Enerzijds kennis van het erfrecht en met name over de procedure hoe een nalatenschap afgewikkeld moet worden. Anderzijds de cijfermatige inbreng die bestaat uit het kennen en toepassen van de juiste waarden, vrijstellingen en het kunnen maken van de juiste berekeningen. Dit resulteert niet alleen in het terugvorderen bij een reeds afgewikkelde nalatenschap maar ook in besparingen bij huidige nalatenschappen door naar de juiste waarden te kijken. Als we kijken naar nalatenschappen in het algemeen is het een puur economisch-juridisch probleem. Dus je moet op dat gebied twee experts hebben, een econoom komt tekort op het gebied van juridische kennis en een jurist heeft hiaten op het gebied van fiscale aspecten. Wij hebben met z´n tweeën de juiste combinatie gevonden waardoor we goed in staat zijn om elke nalatenschap op de juiste manier af te handelen. We merken dat ook in de praktijk, de afwikkeling verloopt gewoon soepel. Het is hoe dan ook belangrijk dat mensen die een beroep doen op hun gestor voor hun jaarlijkse belastingaangifte en dergelijke, weten dat ze waarschijnlijk niet bij diezelfde gestor terecht kunnen voor de afwikkeling van een Nederlandse nalatenschap omdat dat te specialistisch is voor de gemiddelde gestor, die standaard geen kennis heeft van erfrecht en erfbelasting.

Meer informatie over Erfrecht Spanje en terugvorderen erfbelasting Spanje:

Lees hier het gehele artikel in Hallo Online

 

FLORES Juridisch Advies

mr. Samuel C.R. Totays
T: (+34) 966 810 798

T: 055 – 80 80 225 (vanuit Nederland)
M: (+34) 618 552 470
E: samuel@floresjuridischadvies.com

W: Flores Juridisch Advies

Bezoekadres:

Cami de la Mar, 30, local 7

Eerste verdieping / Primera planta

Supermercado Costa Blanca

03580 Alfaz del Pi

Erfrecht Spanje |Geen testament meer nodig? FLORES Juridisch Advies

Sinds 1 januari 2003 kent Nederland het nieuwe erfrecht. Als u getrouwd bent zonder kinderen en zonder testament dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Dit betekent dat de langstlevende persoon eigenaar wordt van alle activa en passiva. De kinderen hun erfdeel in de vorm van een vordering.

Mocht de langstlevende overwegen om te gaan hertrouwen, ontstaan er voor de kinderen “wilsrechten”. Deze wilsrechten houden (onder meer) in dat de kinderen kunnen eisen dat zij bepaalde goederen, waaronder bijvoorbeeld een eigen huis, in bloot eigendom krijgen overgedragen. De langstlevende houdt dan weliswaar het vruchtgebruik van deze goederen, maar zal een handtekening van de kinderen nodig hebben om bijvoorbeeld het huis te verkopen dan wel met hypotheek te bezwaren. Hij of zij kan dit huis niet meer nalaten aan de nieuwe levenspartner. Deze zou in dit geval op straat staan na overlijden van de langstlevende.

Wat kunt u hieraan doen? U kunt bij testament de wilsrechten beperken of geheel uitsluiten.

Er zijn nog meer redenen om een testament te maken:
– een executeur benoemen (dit vereenvoudigt de afwikkeling van een nalatenschap aanzienlijk);
– een afwikkelingsbewind instellen zodat u langer de tijd heeft om na te denken hoe de nalatenschap verdeeld moet worden (de wettelijke verdeling kan binnen drie maanden na overlijden ongedaan gemaakt worden);
– een voogd en een bewindvoerder benoemen ten behoeve van jonge kinderen;
– een uitsluitingsclausule (zodat uw erfenis “in de familie blijft”);
– een “rampenclausule” maken voor het geval niemand van uw gezin overblijft;
– een regeling voor het al dan niet gelijk trekken van gedane schenkingen;
– besparing van erfbelasting (successierechten).

Bron: Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen

Spaans erfrecht?
Het is absoluut onjuist dat Spaans erfrecht automatisch van toepassing is wanneer Nederlanders Spaans onroerend goed in bezit hebben. Het Spaanse Burgerlijk Wetboek geeft expliciet aan dat het nationaliteitsbeginsel geldt om te bepalen welk nationaal erfrecht van toepassing is, wanneer een buitenlander komt te overlijden in Spanje. FLORES Juridisch Advies informeert u over de werking van het Spaanse erfrecht wanneer op uw nalatenschap, gelet op de voorwaarden van het Haags Erfrechtverdrag 1989, het Spaans erfrecht van toepassing is.

Erfrecht voor Nederlanders met bezit in Spanje
Tot 1996 werd de nalatenschap (van een Nederlander en in het buitenland woonachtig) verdeeld volgens de regels van de Nederlandse wet. Het Haags Erfrechtverdrag heeft dit veranderd. Nu is het zo, dat als men langer dan 5 jaar uitgeschreven is in Nederland én, bij overlijden, in Spanje woont, het Spaanse erfrecht van toepassing is. De Nederlander kan echter steeds kiezen dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn, door een rechtskeuze voor het Nederlandse erfrecht op te nemen in het testament.

FLORES Juridisch Advies

mr. Samuel C.R. Totays
T: (+34) 966 810 798

T: 055 – 80 80 225 (vanuit Nederland)
M: (+34) 618 552 470
E: samuel@floresjuridischadvies.com

W: Flores Juridisch Advies

Bezoekadres:

Cami de la Mar, 30, local 7

Eerste verdieping / Primera planta

Supermercado Costa Blanca

03580 Alfaz del Pi

FLORES Juridisch Advies houdt regelmatig lezingen over terugvorderen erfbelasting Spanje

FLORES Juridisch Advies houdt regelmatig lezingen over terugvorderen erfbelasting Spanje

Interessant bericht voor erfgenamen uit Nederland en België. Bent u erfgenaam van iemand met een Spaanse woning en banktegoeden? Bent u niet-resident in Spanje? Heeft u in de afgelopen vier jaren in Spanje erfbelasting betaald wegens een ontvangen erfenis?

Leest u dan snel verder!

Onder de huidige Spaanse successiewetgeving worden residenten en niet-residenten van Spanje ongelijk behandeld. Dit heeft tot gevolg dat niet-residente erfgenamen de volle verschuldigde erfbelasting betalen, terwijl fiscaal-residente erfgenamen in de meeste gevallen praktisch geen erfbelasting hoeven te betalen.

Een aantal Spaanse deelstaten, waaronder Catalonië, maar ook de deelstaat Valencia met de provincie Alicante, waar veel Nederlanders en Belgen een (tweede) woning bezitten, hanteert een vrijstelling van 99% of 75% op de belastingquota voor bijvoorbeeld de langstlevende echtgenoot en kinderen.

Volgens de Europese Commissie is hier sprake van schending van het beginsel van non-discriminatie en is de Spaanse wetgeving in strijd met de Europese verdragsbepalingen. Om een eind aan deze discriminatoire behandeling te maken heeft de Europese Commissie in oktober 2011 Spanje voor het Europese Hof gedaagd.

Op 3 september 2014 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan en Spanje veroordeeld tot gelijkstelling van residenten en niet-residenten inzake de erfbelastingwetgeving.

Dit biedt de benadeelden de mogelijkheid om nagenoeg alle in het verleden betaalde erfbelasting met terugwerkende kracht terug te vorderen. In verband met de verjaringstermijn in Spanje mag de claim op de fiscus echter niet ouder zijn dan vier jaar. Claims, ouder dan vier jaar, doorlopen een ander traject en moeten uiterlijk op 3 september 2015 worden ingediend.

Wie is gerechtigd de vordering in te stellen?

· De erfgenaam van een erflater die ten tijde van zijn/haar overlijden géén resident in Spanje was

· De erfgenaam tevens niet-resident van een erflater die ten tijde van zijn/haar overlijden Spaans resident was

Gezien de korte verjaringstermijn adviseren wij u om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Wij helpen u hierbij. Neem vandaag nog contact met ons op!

FLORES Juridisch Advies houdt regelmatig lezingen over dit en over vele andere voor Nederlanders en Belgen interessant onderwerpen.

mr. Samuel C.R. Totays

T: (+34) 966 810 798

T: 055 – 80 80 225 (vanuit Nederland)
M: (+34) 618 552 470
E: samuel@floresjuridischadvies.com

W: Flores Juridisch Advies

Bezoekadres:

Cami de la Mar, 30, local 7

Eerste verdieping / Primera planta

Supermercado Costa Blanca

03580 Alfaz del Pi

Terugvordering Spaanse erfbelasting – terugvorderen via Flores Juridisch Advies

BELANGRIJK BERICHT VOOR NEDERLANDSE EN BELGISCHE ERFGENAMEN

Terugvordering van teveel betaalde Spaanse erfbelasting

Bent u erfgenaam van iemand met een Spaanse woning en banktegoeden?

Bent u niet-resident in Spanje?

Heeft u in de afgelopen 4 jaren in Spanje erfbelasting betaald wegens ontvangen erfenis?

Terugvorderingsactie richting Spaanse fiscus

Onder de huidige Spaanse successiewetgeving worden residenten en niet-residenten van Spanje ongelijk behandeld. Dit heeft tot gevolg dat niet-residente erfgenamen de volle verschuldigde erfbelasting betalen, terwijl fiscaal-residente erfgenamen in de meeste gevallen praktisch geen erfbelasting verschuldigd zijn.

Een aantal Spaanse deelstaten, waaronder Catalonië, maar ook de deelstaat Valencia met de provincie Alicante, waar veel Nederlanders & Belgen een (tweede) woning bezitten, hanteert een vrijstelling van 99% of 75% op de belastingquota voor bijv. de langstlevende echtgenoot en kinderen.

Volgens de Europese Commissie is hier sprake van schending van het beginsel van non-discriminatie en is de Spaanse wetgeving in strijd met de Europese verdragsbepalingen. Om een eind aan deze discriminatoire behandeling te maken heeft de Europese Commissie in oktober 2011 Spanje voor het Europese Hof gedaagd.

Op 3 september 2014 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan en Spanje veroordeeld tot gelijkstelling van residenten en niet-residenten inzake de erfbelastingwetgeving.

Dit biedt de benadeelden de mogelijkheid om nagenoeg alle in het verleden betaalde erfbelasting met terugwerkende kracht terug te vorderen. In verband met de verjaringstermijn in Spanje mag de claim op de fiscus echter niet ouder zijn dan 4 jaar. Claims, ouder dan 4 jaar, doorlopen een ander traject en moeten uiterlijk op 3 september 2015 worden ingediend.

Wie is gerechtigd de vordering in te stellen?

· De erfgenaam van een erflater die ten tijde van zijn/haar overlijden géén Spaans resident was

· De erfgenaam tevens niet-resident van een erflater die ten tijde van zijn/haar overlijden Spaans resident was

Gezien de korte verjaringstermijn adviseren wij u om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Wij helpen u hierbij. Neem vandaag nog contact met ons op!

FLORES Juridisch Advies

mr. Samuel C.R. Totays
T: (+34) 966 810 798

T: 055 – 80 80 225 (vanuit Nederland)
M: (+34) 618 552 470
E: samuel@floresjuridischadvies.com

W: Flores Juridisch Advies

Bezoekadres:

Cami de la Mar, 30, local 7

Eerste verdieping / Primera planta

Supermercado Costa Blanca

03580 Alfaz del Pi

Terugvordering Spaanse erfbelasting
Terugvordering Spaanse erfbelasting